Johtamiskouluttaja ja kehittäjä Raili Kiviranta (10.10.2010 asti Raili Moilanen)

Tavoitteet

Tavoitteena on luoda sekä yksilöille että yhteisöille voimallisempi ja parempi arki. Luon uutta suuntaa johtamiselle ja edistän työelämän uudistumista. Koulutan, valmennan ja kehitän ja tavoitteena on parempi esimiestyö ja mielekkäämpi sekä tuloksellisempi työ. Tavoitteena on myös yhteisöllisyyden ja yhteistyön lisääminen, jolloin yhteiset voimavarat lisääntyvät ja tukevat yksilöiden työn ja osaamisen kehittymistä. Tällöin myös sitoutuminen, kehittymisaktiivisuus ja tuloksellisuus kehittyvät. Myös esimiestyö helpottuu ja aikaa vapautuu esimerkiksi esimiehen omaan tai työn kehittämiseen.

Tavoitteet toteutuvat monipuolisilla työskentelytavoilla: tarjoan koulutusta tiedon tarpeeseen, valmennusta pieniin muutoksiin ja kehittämistä isompiin muutoksiin. Koulutustilaisuudet ovat ilmapiiriltään avoimia, miellyttäviä ja aktiivisia. Valmennukset perustuvat Action Learning –työskentelyyn ja tarjoavat kiinnostavan ja innostavan tavan kehittää oman tiimin tai työparin työskentelyä. Kehittämishankkeet rakentuvat kokonaisvaltaiselle ammattitaidolle aina rahoituksen hakemisesta loppuraportointiin ja kaikkeen kehittämistyöskentelyn ohjaukseen sillä välillä.

Koulutus / Jyväskylän yliopisto

  • Kauppatieteiden tohtori (KTT): ”A learning organization: Machine or Human?” / 2001
  • Johtamisen dosentti (ikäjohtaminen) 2006
  • Psykologian väitöskirja työurien jatkamisesta ja asiantuntijoiden työssä jaksamisesta jätetty tarkastukseen vuonna 2014
Osaaminen ja vahvuudet

Asiakaslähtöisyys. Olipa kyseessä puolen päivän koulutus tai kahden vuoden kehittämishanke, niin kaikki lähtee aina asiakkaan tarpeesta ja osallistujien huomioinnista. Tämä mahdollistaa tasa-arvoisen ja kuuntelevan yhteistyösuhteen asiakkaiden kanssa. Asiakkaan tarpeiden mukaan rakennettu tilaisuus tuottaa suurimman hyödyn sekä tilaajalle että osallistujille.

Sisällöllinen tieto ja ymmärrys. Oppiva organisaatio, ikäjohtaminen ja hiljainen tieto 2000-luvulla ja työurat 2010-luvulla ovat olleet tärkeimmät kehittämäni sisältöalueet. Kehittämistyö näkyy seuraavina sisältöinä: ihmisten johtaminen, osaamisen johtaminen, hiljainen tieto, eri-ikäisten johtaminen, työurien jatkaminen, voimavarojen ja haasteiden tasapaino, hyvinvointi, tyytyväisyys ja onnellisuus. Sisällöllistä lähestymistä tukevat positiivinen psykologia, voimavaralähtöinen ajattelu, osallistujalähtöisyys ja tulevaisuusorientaatio. Hankkeiden sisältöjä tukevat puolestaan oppimisen ja poisoppimisen lainalaisuuksien ymmärtäminen, muutosmotivaation ja muutosvastarinnan tunnistaminen sekä työyhteisön yhteistyökyvyn ja vuorovaikutuksen tietoinen johtaminen ja kehittäminen.

Tekemisen taito. Sisältöosaamisen ohella kouluttajalla, valmentajalla ja kehittäjällä pitää olla taitoa vetää erilaiset tilaisuudet niiden tavoitteita tukevalla tavalla. Kouluttajana luon myönteisen ilmapiirin, otan osallistujat mukaan keskusteluun ja rakennan sisällöt osallistujien kokemusmaailmaa ja tietotasoa vastaaviksi. Valmentajana huolehdin oikeanmittaisen ja -tyyppisen prosessin organisoinnista, rakentavasta yhteishengestä ja erilaisista arjen työtä tukevien menetelmien käyttämisestä. Kehittäjänä puolestaan lähden liikkeelle asiakkaan tarpeista eli todellisesta, hyötyä tuottavasta toiminnasta. Haen tarvittaessa rahoituksen ja organisoin hankkeen. Vedän hankkeen tilaisuudet ja prosessit edellä valmennuksessa esitetyillä keinoilla.

Tieto-taito –takuu. Mikäli sisällöt tai menetelmät eivät vastaa tilattua, niin saat rahasi takaisin! Uskallan luvata tämän, koska olen kouluttanut sadoissa organisaatioissa, puhunut eri kohderyhmille aina Tasavallan presidentistä tavalliseen duunariin. Olen vetänyt useita valmennusprosesseja esimiehille ja työntekijöille. Olen myös vastannut lukuisista kehittämishankkeista alusta loppuun! Rahoitusta olen saanut n. miljoonan euron arvosta vetämiini hankkeisiin.Merkittävimmät asiantuntija- ja kehittämistehtävät

Olen sekä Jyväskylän yliopiston edustajana että itsenäisenä yrittäjänä käynyt puhumassa sadoissa eri tilaisuuksissa kaikista johtamisen osa-alueista ja työyhteisöjen kehittämisestä. Tässä pari esimerkkiä viime vuosilta, linkit Moninaisuus ja yhteisöllisyys (ikä)johtamisen haasteina ja Johtaminen eri-ikäisten yhteisössä (kotisivulta vahva perusta, lyhyitä koulutuksia n. 300)

Olen Jyväskylän yliopiston palveluksessa ollessani rakentanut ja vienyt läpi useita erityyppisiä hankkeita. Tässä niistä tärkeimmät:


1. Helsingin kaupunki
2. Tilastokeskus
3. Verohallinto
4. Voimavuodet
5. UPM-Kymmenen Tervasaaren tehdas, HILTI
6. Oulun diakonissalaitos, TIMMI
7. Suomen posti, oppivan organisaation mittaaminen ja kehittäminen


Uusimmassa hankkeessa tuin Helsingin kaupungin etenemistä ikäjohtamisen mallikaupungiksi. Tehtävänäni oli perehtyä kaupungin johtamiseen ikäjohtamisen kehittämisen näkökulmasta, niin että kaupungin työtapoja, tukimuotoja ja koulutusta muokataan eri-ikäisten johtamista lisäävään suuntaan. Tuin työhyvinvointipäällikköä ja työryhmää toimenpideohjelman laatimisessa. Vedin koko kaupungin henkilöstölle suunnattuja koulutuksia ja henkilöstön kehittäjille tarkoitettuja työpajoja.

Edellinen hankkeeni oli myös isolle julkishallinnon organisaatiolle eli Tilastokeskukselle. Yhteistyö lähti puolen päivän tilaisuudesta ja jatkui aina kahden vuoden hankkeeseen. Ensin koulutin osaamisen vaikuttavuudesta ja ikäjohtamisesta. Sen jälkeen tein nelipäiväisen työura-ajattelun kehittämistä valmistelevan hankkeen. Näiden jälkeen suunnittelin ja organisoin yhdessä asiakkaan henkilöstöammattilaisten kanssa kaksivuotinen TYKES-hanke, jossa tuin työura-ajattelun rakentamisessa ja läpiviemisessä organisaatio-, esimies- ja asiantuntijatasoilla.

Edellinen hankkeeni eli Verohallinnon VeroExPertti oli myös kaksivuotinen TYKES-hanke, joka keskittyi ikääntyvien asiantuntijoiden osaamisen tunnistamiseen ja jakamiseen. Hankkeessa oli mukana kolme Sisä-Suomen veroviraston yksikköä, joista prosessiin osallistui sekä kokeneita että nuorempia verotarkastajia ja heidän esimiehiään. Tämä hanke nosti esille johdon kriittisen roolin työyhteisön kehittämishankkeiden onnistumisessa. Myös hiljaisen tiedon käsite nousi tässä hankkeessa vahvasti esille.

Voimavuodet-hankkeessa tein puolestaan ikäjohtamisosion laajempaan alueelliseen kehittämishankkeeseen. Ikäjohtamista tarkasteltiin hankkeen aikana hyvin monipuolisesti eri näkökulmista. Tavoitteena oli, että mukana olleet työyhteisöjen edustajat kehittävät omien työpaikkojensa johtamiskäytäntöjä ikäystävälliseen suuntaan.

UPM-Kymmenen Tervasaaren tehtailla toteutetussa HILTI-hankkeessa olin koordinoinnista ja hallinnosta vastuussa. Hanke suunniteltiin yhteistyössä asiakkaan ja konsultti Anneli Valpolan kanssa, joka vastasi hankkeen sisällöllisestä toteutuksesta.

Oulun Diakonissalaitos oli aikoinaan eli v. 2005 edellä aikaansa, kun se tilasi seitsemän koulutuspäivää ja välityöskentelyt sisältäneen ikäjohtamisvalmennuksen Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskukselta. Toteutin valmennukset ja hankkeen jälkeen lisätilauksena vielä muutaman lisäkoulutuspäivän.

Suomen Posti, nykyisin Itella tilasi vuosituhannen vaihteessa oppivan organisaation väitöksen innoittamana palveluyksiköidensä osaamisen kehittämiseen oppivan organisaation mittarin avulla toteutetut analyysit ja kehittämistyöpajat. Työpajoissa valmennettiin esimiehiä liiketoiminnan muutoksessa tarvittaviin uusiin ajattelumalleihin. Kaksipäiväisiä tilaisuuksia toteutettiin n. kymmenen parin vuoden aikana.

Työkokemustani luonnehtii kaiken kaikkiaan monipuolisuus ja asiakasyrityksissä tehty yhteistyö. Yrittäjäkurssien vetäjästä siirryin täydennyskoulutukseen Avance Mba:n koulutuspäälliköksi ja vastaavaksi päälliköksi. Suunnittelin ja toteutin erilaisia kursseja ja ohjelmia. Kehitin sisältöjen ohella työtapoja, niin että osallistujalähtöisyydestä ja ryhmälähtöisestä oppimisesta tuli yksi keskeinen ohjelmien kilpailutekijä. Siirryin 2001 väitöksen jälkeen taloustieteisiin ja tein siellä hetken peruskursseja. Melko nopeasti siirryin kuitenkin asiakasorganisaatioille tehtyihin projekteihin, joista pääosa on lueteltu edellä. Toimin viimeiset vuodet Kestävän johtamisen kehittämishankkeen vastuullisena tutkimusjohtajana. Tein kehittämistyötä organisaatioiden kanssa ja ohjasin samalla yliopiston puolella ikäjohtamisesta tutkimusta tehneitä tutkijoita.

Julkaisut. Olen julkaissut kaksi tieteellistä monografiaa, kirjat eri-ikäisten johtamisesta ja oppivista organisaatioista ja ollut mukana kahdessa hiljaista tietoa käsittelevässä kirjassa. Tieteellisiä artikkeleita on n. 20, joiden lisäksi olen ollut kirjoittamassa ja toimittamassa lukuisaa määrää erilaisia projektiraportteja. Julkaisuja on tulossa pian lisää, sillä työurien jatkumisen laadullinen väitöskirja on tarkastusta vailla valmis ja saman teeman oppikirja on viimeistelyä vailla valmis.